Επιστροφή σε Διοίκηση

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας/Εσωτερικός Κανονισμός

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

 1. Στα τμήματα Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αρχίζει να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το ιδρυθέν με το ΦΕΚ 1948 (18-7-2014) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.).
 2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» ολοκληρώνονται με τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». (Μ.Δ.Ε.)

Άρθρο 2

Διοίκηση του Δ.Μ.Π.Σ. και Προσωπικό

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» είναι:

Α) Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από τα μισά μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. β. του Ν. 3685/2008.  Ο Διευθυντής προεδρεύει της Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. δ. του Ν. 3685/2008, ο οποίος εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

Β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) που απαρτίζεται από Καθηγητές ή Ε.Π. των Τμημάτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και οι οποίοι ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Η Συντονιστική Επιτροπή προεδρεύεται από τον/την διευθυντή/διευθύντρια και  είναι πενταμελής, αποτελούμενη από τον Διευθυντή και τέσσερα μέλη που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. Τουλάχιστον δύο μέλη της Σ.Ε. πρέπει να ανήκουν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Π.Δ.Μ και δύο μέλη αντίστοιχα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Γ) Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., εκλέγεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.  Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Εσωτερικός κανονισμός του Δ.Μ.Π.Σ.

Ο Αντιπρύτανης ή ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κάθε Ιδρύματος έχει την εποπτεία και τον γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Ιδρύματος.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν Καθηγητές των Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Δύνανται να προσκληθούν Καθηγητές άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων ή κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος για να αναλάβουν μέρος ή το σύνολο της διδασκαλίας του μαθήματος.

Άρθρο 3

Αντικείμενο – Σκοπός

 1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ζητήματα των επιστημών αγωγής και της εκπαίδευσης, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική μάθηση και την εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών στην εκπαίδευση.
 2. Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι: α) να προαγάγει την γνώση και την έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, την εκπαιδευτική έρευνα, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την εισαγωγή, διαχείριση και αξιολόγηση καινοτομιών στην εκπαίδευση, β) να ενισχύσει την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, στελεχών εκπαίδευσης και όσων ασχολούνται με την εκπαίδευση μέσα από τη συσχέτιση εκπαιδευτικής θεωρίας, εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πράξης και γ) να προετοιμάσει ενδιαφερόμενους για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.  Εφόσον σήμερα η κοινωνία μας έχει θεωρηθεί κοινωνία της γνώσης, η εκπαίδευση αποτελεί  κύριο μοχλό  ανάπτυξης.  Η ανάγκη για έναν επαγγελματία εκπαιδευτικό που μπορεί να παρακολουθήσει τόσο τις κοινωνικές όσο και τις εκπαιδευτικές αλλαγές εξασφαλίζεται με την κατοχή:
 • Γνώσης και κατανόησης των σύγχρονων θεωριών και ερευνών που σχετίζονται με το πεδίο των Επιστημών της Αγωγής ως θεωρητικού και ερμηνευτικού πλαισίου προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης
 • ικανοτήτων διερεύνησης του εκπαιδευτικού έργου μέσω διαφοροποιημένων διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων (καταγραφή, κωδικοποίηση και ερμηνεία),
 • ικανοτήτων αναστοχασμού και επανατοποθέτησης της προσωπικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πρακτικής, με βάση τις σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική, διδακτική και ψυχολογική θεωρία αλλά και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κοινωνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου,
 • ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και μελετών και
 • δεξιοτήτων αποτελεσματικής εισαγωγής, διαχείρισης και αξιολόγησης καινοτομιών στην εκπαίδευση.

Επίσης, το Δ.Π.Μ.Σ. σπουδών συνδέεται με την προετοιμασία των ενδιαφερομένων φοιτητών για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αποσκοπεί:

Α) στην ολοκληρωμένη προετοιμασία πτυχιούχων από το χώρο της εκπαίδευσης για την ανάληψη παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου αλλά και στην εισαγωγή και διαχείριση καινοτομιών, υπό ένα ερευνητικό-κριτικό πρίσμα

Β) στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και υποστήριξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης

Γ) στην προετοιμασία ενδιαφερομένων για  τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

Δ) στη διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση των εκπαιδευτικών θεμάτων και διαδικασιών.

Άρθρο 4

Εισακτέοι στο Δ.Μ.Π.Σ. και τρόπος επιλογής τους

 1. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαέξι (16) φοιτητές (εκτός από την περίπτωση ισοβαθμίας, όπου και γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα).  Το Δ.Π.Μ.Σ. προκηρύσσεται κάθε δύο έτη.

 1. Επιτροπή γραπτών εξετάσεων και τρόπος επιλογής

Το Δ.Π.Μ.Σ. προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί φοιτητές και φοιτήτριες κάθε δυο χρόνια. Η Ε.Δ.Ε. μετά από πρόταση της Σ.Ε. συγκροτεί την επιτροπή γραπτών εξετάσεων που αποτελείται από μέλη της Σ.Ε. Η ύλη των εξετάσεων στις Επιστήμες της Αγωγής ανακοινώνεται εγκαίρως στην προκήρυξη. Η αρμόδια επιτροπή για τις εξετάσεις συνέρχεται, παρουσία της Συντονιστικής Επιτροπής, δυο ώρες πριν τις εξετάσεις και προτείνει θέματα. Η τελική επιλογή των θεμάτων που θα δοθούν γίνεται με κλήρωση. Το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων στα γραπτά καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα και η βαθμολόγηση γίνεται από δυο διαφορετικούς βαθμολογητές. Τα γραπτά βαθμολογούνται με άριστα το 60. Σε περίπτωση που η βαθμολογία των δυο βαθμολογητών διαφέρει κατά τουλάχιστον δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή.

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράμετροι:

α) Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τον σχετικό τίτλο Γ2/C2 ή με άλλους τίτλους που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 3 ή ελέγχεται με γραπτή εξέταση (εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

β) Η επαρκής ενημέρωση σε θέματα Επιστημών της Αγωγής μέσω γραπτών εξετάσεων.

γ) Η προφορική συνέντευξη: συμμετέχουν όσοι έχουν σημειώσει επιτυχία και στην εξέταση της ξένης γλώσσας (εάν δεν έχουν απαλλαγεί από την εξέτασή αυτή) και στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου. Η συνέντευξη αφορά στα διάφορα προσόντα που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υποψηφίου και ελέγχει τη γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου, την ερευνητική του εμπειρία (π.χ.  πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, την ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών εκτός του πτυχίου του, την συμμετοχή σε συνέδρια με ή χωρίς ανακοίνωση, την τυχόν επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου, άλλα πρόσθετα στοιχεία και προσόντα, καθώς και τα κίνητρά του για την επιλογή του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συγκεκριμένα, η ποσόστωση της βαθμολογίας γίνεται ως εξής:

Βαθμολογία φακέλου 20%,

Γραπτές εξετάσεις 60%,

Προφορική συνέντευξη 20%.

Κατώτερος βαθμός επιτυχίας για την εισαγωγή στον Α΄ κύκλο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το 60% των προβλεπόμενων μορίων.  Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται στο διάστημα μεταξύ του δεύτερου δεκαπενθήμερου Σεπτεμβρίου και του πρώτου δεκαήμερου του Οκτωβρίου.

 1. Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. από το Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων ομοειδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον δύο σχολικά έτη υπηρεσίας.  Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα, ενώ οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν εκτός των παραπάνω, επαρκώς την ελληνική γλώσσα (άρθρο 12, Ν 2083/92).

Για την υποψηφιότητά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:

α. Πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να κατατεθούν εξ αρχής:

 1. Αίτηση (έντυπο αναρτημένο σε ιστοσελίδα του τμήματος). Για τους υποψηφίους απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης κατόπιν προκήρυξης για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ, που δημοσιεύεται κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου κάθε δύο χρόνια.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έντυπο αναρτημένο σε ιστοσελίδα του τμήματος).
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία).
 1. Τίτλους σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες (απλή φωτοτυπία). Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες, αρκεί να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τις εξετάσεις στη ξένη γλώσσα και στο γνωστικό αντικείμενο.
 2. Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη γνώση μιας ξένης γλώσσας (απλή φωτοτυπία). Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: (α) με προσκόμιση τίτλων πτυχίων Γ2/C2, β) με πτυχίο τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου ιδρύματος της αλλοδαπής ή άδεια επάρκειας διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Τίτλοι επάρκειας ξένης γλώσσας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω, μπορεί να γίνουν αποδεκτοί κατά περίπτωση μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την προκήρυξη. Η επιτυχία στις εξετάσεις της ξένης γλώσσας συνιστά αποκλειστική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην παραπέρα διαδικασία επιλογής, δε βαθμολογείται αλλά ελέγχεται η επάρκεια κατανόησης και παραγωγής λόγου (pass/fail) και άρα δε συνυπολογίζεται κατά την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου.  Το πρωτότυπο αυτών των πιστοποιητικών θα το προσκομίσουν οι υποψήφιοι πριν τη διαδικασία της εξέτασης στην ξένη γλώσσα, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Όσοι δεν το προσκομίσουν και δεν λάβουν μέρος στην εξέταση της ξένης γλώσσας επιτυχώς δεν μπορούν να συνεχίσουν στη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης και αποκλείονται αυτόματα.
 3. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες οργανικά ανήκουν.

Β. Πιστοποιητικά των οποίων η κατάθεση πρέπει να γίνει κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, εφόσον αυτά μνημονεύθηκαν στα ανάλογα πεδία στο έντυπο Aίτηση/ βιογραφικό σημείωμα, ώστε να μοριοδοτηθούν:

Δημοσιεύσεις (απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, μονογραφίες, πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες, φωτοτυπίες προγραμμάτων συνεδρίων όπου οι υποψήφιοι έκαναν ανακοινώσεις, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του υποψηφίου, στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το επιστημονικό και ερευνητικό “προφίλ” του) και βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα. Η υποψηφιότητα όσων δεν προσκομίσουν τα παραπάνω κατά τη διαδικασία της συνέντευξης δεν θα μοριοδοτηθεί από τα συγκεκριμένα πεδία.

Οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ οφείλουν κατά την εγγραφή τους να επιδείξουν τους πρωτότυπους τίτλους σπουδών στη Γραμματεία, ώστε να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Κανένα δικαιολογητικό δεν  επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους αποδεικνύεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Α) όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού

Β)  όταν ο υποψήφιος έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής

Γ) όταν ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.).

Δ) όταν ο υποψήφιος κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς.

 1. Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων

Η Επιτροπή Γραπτών Εξετάσεων και επιλογής αξιολογεί και προκρίνει με βάση τη γραπτή εξέταση κατά φθίνουσα σειρά μορίων τους επιτυχόντες σ’ αυτήν, οι οποίοι καλούνται να μετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη της ΣΕ και οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 4.2 του παρόντος κανονισμού.  Τα στοιχεία που προκύπτουν από την συνολική αξιολόγηση των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών (γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη και φάκελος) τίθενται υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία συντάσσει πρακτικό επιλογής, το οποίο περιλαμβάνει τους επιτυχόντες καθώς επίσης και τους επιλαχόντες.  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μπορούν να εγγραφούν μετά από την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Πρόγραμμα για την απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών δεν καταβάλλουν δίδακτρα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, μιας και το Μ.Δ.Ε καλύπτεται σε υλικοτεχνική υποδομή και σε προσωπικό από την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

 1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την ημερομηνία της κανονικής εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ. Μετά τη πάροδο των οκτώ (8) εξαμήνων ο φοιτητής που δεν έχει καταθέσει τη διπλωματική του εργασία διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ.
 2. Οι εγγραφές και δηλώσεις γίνονται κατά τον μήνα Οκτώβριο της εκάστοτε διετίας κύκλου σπουδών στον ιστότοπο του Τμήματος.
 3. Με πρόταση της Σ.Ε. ορίζονται οι επιβλέποντες των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 4. Σε άκρως εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητής/τρια που έχει εισαχθεί στο Δ.Π.Μ.Σ. δύναται με αίτηση προς την ΕΔΕ να ζητήσει αναστολή φοίτησης για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στη μέγιστη διάρκεια των σπουδών.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα (Α΄-Γ΄) του Δ.Π.Μ.Σ. είναι συνολικά δεκατρία (13), από τα οποία οι φοιτητές εγγράφονται σε εννέα (9), πέντε (5) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

Υποχρεωτικά, τα οποία έχουν ως σκοπό την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στην έρευνα, την επαγγελματική μάθηση και την καινοτομία στην εκπαίδευση.

Επιλογής, τα οποία αποτελούν εμβάθυνση και προσφέρονται  στα Α΄, Β΄ και Γ΄ εξάμηνα σπουδών. Κάθε μάθημα επιλογής μπορεί να έχει μέχρι οκτώ (8) φοιτητές ή φοιτήτριες αν τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι δύο (2). Αν τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής είναι 3, ο ανώτερος αριθμός φοιτητών ή φοιτητριών που μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα είναι έξι (6).  Σε περίπτωση που περισσότεροι/ες από 8 ή 6 αντίστοιχα φοιτητές ή φοιτήτριες επιλέξουν βάσει της δήλωσής τους κάποιο από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ τους και όσοι/ες δεν κληρωθούν, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των υπόλοιπων προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής του εξαμήνου.  Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν με σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Μεταπτυχιακή διατριβή, που αποτελεί μια επιστημονική εργασία η οποία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης και μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε μέσω συνδυασμού των παραπάνω. Η μεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται σε θέμα το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο γνωσιολογικό πεδίο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής και είναι ερευνητική.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) επιλογής (υποχρεωτικά επιλέγεται ένα τουλάχιστον επιλεγόμενο μάθημα κάθε εξάμηνο) ενώ το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Τα θεματικά πεδία που καλύπτουν οι εφαρμογές του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνουν αντίστοιχα τα εξής μαθήματα:

 • Θεματικό πεδίο 1: Εκπαιδευτική Έρευνα
 • Υποχρεωτικά μαθήματα

Υ1 Ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση

Υ2 Ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση

 • Μαθήματα επιλογής

Ε1 Ταυτότητες στην εκπαίδευση: οπτικές στην κοινωνική ψυχολογία του λόγου

     Ε3 Η βιογραφική μέθοδος και η έρευνα ιστοριών ζωής στην εκπαίδευση

 • Θεματικό πεδίο 2: Επαγγελματική μάθηση – Καινοτομίες στην εκπαίδευση
 • Υποχρεωτικά μαθήματα

Υ3Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ως στοχαζόμενος επαγγελματίας

Υ4 Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση

 • Μαθήματα επιλογής

Ε2 Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και διακυβέρνηση

Ε4 Ολοήμερη εκπαίδευση: Καινοτόμοι θεσμοί

Ε6 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Ζητήματα, διαστάσεις, παράμετροι

 • Θεματικό πεδίο 3: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
 • Υποχρεωτικά μαθήματα

Υ5 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης

 • Μαθήματα επιλογής

Ε5 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Πολυπολιτισμικότητα και Διεθνής Εμπειρία

 • Θεματικό πεδίο 4: Μάθηση και ανάπτυξη του παιδιού

Ε7 Ανάπτυξη παιδιού και εφήβου

Ε8 Θέματα γνωστικής ψυχολογίας

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο και θεματικό πεδίο, καθώς και ο φόρτος εργασίας τους σε ECTS φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Υ1 Ποιοτική έρευνα στην εκπαίδευση 10 ECTS
Υ5 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης 10 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)  
Ε7 Ανάπτυξη παιδιού και εφήβου Ή 10 ECTS
Ε8 Θέματα γνωστικής ψυχολογίας
ΣΥΝΟΛΟ 30ECTS

Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Υ2 Ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση 10 ECTS
Υ3 Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και ως στοχαζόμενος επαγγελματίας

 

10 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγεται 1)  
Ε1 Ταυτότητες στην εκπαίδευση: οπτικές στην κοινωνική ψυχολογία του λόγου Ή 10 ECTS
Ε5 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Πολυπολιτισμικότητα και Διεθνής Εμπειρία Ή
Ε6 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Ζητήματα, διαστάσεις, παράμετροι
ΣΥΝΟΛΟ 30ECTS

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Υ4 Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση 10 ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 2)  
 Ε2 Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και διακυβέρνηση Ή 10 ECTS
Ε3 Η βιογραφική μέθοδος και η έρευνα ιστοριών ζωής στην εκπαίδευση Ή 10 ECTS
Ε4 Ολοήμερη εκπαίδευση: Καινοτόμοι θεσμοί 10 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ 30ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 30 ECTS

Η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί, με έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και της Συντονιστικής Επιτροπής να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με απόφασή τους, η οποία θα στηρίζεται στην εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί από τη λειτουργία του.

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό επιλαμβάνεται η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται με πρόταση της  Σ.Ε. και με έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. και έλεγχος γνώσεων

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές  δραστηριότητες (συμμετοχή στις εξετάσεις, υποβολή εργασιών στις προβλεπόμενες ημερομηνίες) και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή, ο διδάσκων μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων – μαθημάτων. Ειδικές περιπτώσεις παραπέμπονται στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία και αποφασίζει σχετικά. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο και να επαναλάβει το μάθημα μία (1) μόνο φορά (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η Ε.Δ.Ε.) στην αντίστοιχη διδακτική περίοδο. Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση προαγωγής το πέντε (5). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και περιγράφονται στο περίγραμμα του κάθε μαθήματος. Η αξιολογική βαρύτητα των παραπάνω,  σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα ή την ομάδα διδασκόντων.

Φοιτητές που καταθέτουν την εργασία τους εκπρόθεσμα πέραν των δύο (2) εβδομάδων στερούνται το 10% του βαθμού. Μετά την παρέλευση των δύο εβδομάδων, οι διδάσκοντες έχουν δικαίωμα να θεωρήσουν την εργασία ως μη παραδοθείσα.

Επιλογή, εγγραφή, παρακολούθηση, εξέταση και βαθμολογία των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Η  ημερομηνία παράδοσης εργασιών ορίζεται το αργότερο ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να αποδεχθεί έκτακτη εξέταση σε δυο (2) μαθήματα, κατά μέγιστο, ανά διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες μέσα σε δύο εβδομάδες από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης ή την τελική παράδοση των εργασιών. Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε δύο (2) το πολύ μαθήματα του εξαμήνου που παρακολουθούν μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια μαθήματα (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για μαθήματα επιλογής). Σε διαφορετική περίπτωση, η φοίτησή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. λήγει με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Η μεταπτυχιακή διατριβή εκπονείται σε θέμα που εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Η ανάληψη θέματος μεταπτυχιακής διατριβής, καθώς και ο προσδιορισμός του επιβλέποντος καθηγητή, μπορεί να γίνει στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί στα εννέα μεταπτυχιακά μαθήματα (5 υποχρεωτικά και 4 επιλογής) του Δ.Π.Μ.Σ.

Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής καθώς και το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή  δηλώνεται με αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή στη Γραμματεία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών στο Δ΄ Εξάμηνο ή σε επόμενο εξάμηνο, σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις. Επιβλέπων μιας μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να είναι Καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας, στον οποίο έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. Στο τέλος της περιόδου ανάθεσης μεταπτυχιακής διατριβής  η Συντονιστική Επιτροπή επικυρώνει την κατανομή  θεμάτων ανά επιβλέποντα. Ο κατάλογος με τα θέματα και τους επιβλέποντες αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δ.Π.Μ.Σ και στην ιστοσελίδα του.  Όταν ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεννόηση με τον μεταπτυχιακό φοιτητή, θεωρεί ότι η  μεταπτυχιακή διατριβή έχει ολοκληρωθεί, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση με την οποία ζητά να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασής της. Η μεταπτυχιακή διατριβή θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες επιστημονικής τεχνογραφίας, όπως αυτοί θα περιγράφονται στον «Οδηγό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διατριβών» που θα επιμεληθούν οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ.

Η εξέταση των μεταπτυχιακών διατριβών είναι δυνατόν να γίνεται είτε σε συγκεκριμένες περιόδους παρουσιάσεών τους, που καθορίζονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους από τη Συντονιστική Επιτροπή, είτε σε έκτακτες περιόδους, που επίσης καθορίζονται ανά περίπτωση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει τα υπόλοιπα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής, των οποίων τα διδακτικά ή ερευνητικά ενδιαφέροντα εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της μεταπτυχιακής διατριβής. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής οριστικοποιείται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής. Είναι δυνατόν στην επιτροπή να συμμετέχει και ένας εξωτερικός εξεταστής (Καθηγητής άλλου Τμήματος, άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής), εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Δύο (2) τουλάχιστον εβδομάδες πριν την καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει τη μεταπτυχιακή διατριβή ηλεκτρονικά στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Βαθμός και Απονομή ΜΔΕ

Η εξέταση και βαθμολόγηση της μεταπτυχιακής διατριβής γίνεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής είναι προφορική ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανόν ενδιαφερόμενων παρατηρητών (μελών Δ.Ε.Π, φοιτητών κλπ). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα για τον τρόπο παρουσίασης της διατριβής. Τη συζήτηση με αφορμή την υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής συντονίζει ο επιβλέπων καθηγητής. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, τις ερωταποκρίσεις κλπ, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει για τη βαθμολόγηση της διατριβής, η οποία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο, εφόσον πληρούνται όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμούνται αφενός η ποιότητα της μεταπτυχιακής διατριβής και αφετέρου ο βαθμός πληρότητας της παρουσίασης και υποστήριξής της. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διατριβής υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ως ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός μιας μεταπτυχιακής διατριβής ορίζεται το έξι (6). Στην αντίθεση περίπτωση, της αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας του και επανάληψης της εξέτασής της μετά από αίτησή του, αφού έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή. Η παρουσίαση της βελτιωμένης μεταπτυχιακής διατριβής δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο (2) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτηση στη Γραμματεία ζητά νέο θέμα στην ίδια κατεύθυνση, με τον ίδιο ή άλλον επιβλέποντα.

Μετά την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής, ο φοιτητής ενσωματώνει διορθώσεις και σχόλια, που τυχόν του έχουν γίνει από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών υποβάλλει ένα πλήρες αντίγραφο της τελικής εργασίας (με παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό κ.τ.λ.) σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα σε cd-rom στη βιβλιοθήκη του ΠΔΜ στη Φλώρινα. Το τελικό κείμενο αποστέλλεται  ηλεκτρονικά στα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Την ενσωμάτωση των διορθώσεων πιστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία και ο επιβλέπων καθηγητής. Αν η μεταπτυχιακή διατριβή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του Δ΄ εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί και κατά το επόμενο έτος.

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 • παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία είναι υποχρεωτικά και αυτά που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Δ.Π.Μ.Σ.·
 • ενεργός συμμετοχή του φοιτητή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον οδηγό μεταπτυχιακών σπουδών·
 • συγγραφή και επιτυχής εξέταση στην μεταπτυχιακή διατριβή.

Σε κάθε περίπτωση, για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο προβιβάσιμος βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή διατριβή. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της τετραετίας από την εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ., ο μεταπτυχιακός φοιτητής παίρνει μόνο απλό πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και διαγράφεται.

Ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των εννέα υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διατριβής, όπου η τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες (9 επί 10 + 30= 120 ΕCTS). Μια φορά το χρόνο καταρτίζεται από τη Γραμματεία πίνακας αποφοιτησάντων, ο οποίος περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις συνολικές υποχρεώσεις του Δ.Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε., στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος σπουδών.

Τύπος Πτυχίου ΜΔΕ

Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία όρκου) γίνεται ενώπιον εκπροσώπου της Κοσμητείας ή των προέδρων των Τμημάτων ή των Πρυτανικών Αρχών, παρουσία και του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.

Επιπρόσθετα, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί στις παρακάτω υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ανά εξάμηνο – οι οποίες συνιστούν προαπαιτούμενο για να προχωρήσει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, με την οποία ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών του.

α. Η π ρ ώ τ η κατηγορία υποχρεώσεων τού μεταπτυχιακού φοιτητή συνίσταται στην παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρει το Δ.Π.Μ.Σ. στα τρία εξάμηνα των σπουδών.

β. Η δ ε ύ τ ε ρ η κατηγορία υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή συνίσταται στην συμμετοχή του στα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Π.Τ.Ν. και Π.Τ.Δ.Ε. (στο πλαίσιο της επικουρίας του σε έναν από τους διδάσκοντες καθηγητές).

γ. Η τ ρ ί τ η κατηγορία υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού φοιτητή συνίσταται:

α) στην παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή του στις επιστημονικές ημερίδες, τα σεμινάρια, τα colloquia και τα συνέδρια που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ.

β) στη γραμματειακή υποστήριξη συνεδρίων,

γ) στην ενεργή συμμετοχή του σε εκδοτικές εργασίες, δραστηριότητες και συνεργασίες με τα εργαστήρια του Π.Τ.Ν. και Π.Τ.Δ.Ε.,

δ) στην προσφορά επικουρικής εργασίας του στη βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής.

Το είδος των υποχρεώσεών τους θα αποφασίζεται σε συνεργασία με τον επόπτη Καθηγητή, στην επικουρία του οποίου υποχρεούνται να μετέχουν.

Άρθρο 8

Οργάνωση της διδασκαλίας

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες, διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και αντιστοιχούν σε δέκα (10) μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής διαρκεί ένα (1) εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS. Συνολικά απαιτούνται 120 μονάδες ΕCTS.  Στο τέλος του Δ΄ εξαμήνου ή το αργότερο με την ολοκλήρωση του όγδοου εξαμήνου από την εγγραφή του φοιτητή στο Δ.Π.Μ.Σ. παραδίδεται και υποστηρίζεται η μεταπτυχιακή διατριβή.

Είναι δυνατόν τα μαθήματα, κατά την κρίση του διδάσκοντα, να συμπληρώνονται από ασκήσεις και εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, για την καλύτερη εμπέδωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα να καθορίσει τις ειδικότερες απαιτήσεις της άσκησης (ή των ασκήσεων) σε κάθε μάθημα, ή άλλης μορφής εργασίες, που θα πρέπει να εκπονήσει ο φοιτητής στα πλαίσια του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι διδάσκοντες οφείλουν στο 1ο μάθημα να καταθέσουν αναλυτικό διάγραμμα με το περιεχόμενο των μαθημάτων, περιγραφή των εργασιών, του τρόπου αξιολόγησης και ενδεικτική βιβλιογραφία.  Είναι δυνατόν ακόμα, σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων, να δίδονται κοινές ασκήσεις και εργασίες, που να αντιστοιχούν σε ομάδες συναφών μαθημάτων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να δίδονται διαλέξεις στα πλαίσια του μαθήματος  από προσκεκλημένους καθηγητές ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς.

Άρθρο 9

Πιστωτικές μονάδες, πτυχίο Μ.Δ.Ε. και παράρτημα διπλώματος

Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε δέκα (10) μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής διαρκεί ένα (1) εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) μονάδες ECTS. Συνολικά απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) μονάδες ΕCTS.

Με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής και τη διοικητική φροντίδα της Γραμματείας, εκδίδονται έγκαιρα τα πτυχία Μ.Δ.Ε. στους αποφοίτους του προγράμματος. Επίσης, επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος, κατά το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES, στο οποίο περιγράφονται η φύση, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον/την απόφοιτο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα.

Άρθρο 10

Οδηγός Σπουδών και περιεχόμενό του

Στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις ιστοσελίδες των συμμετεχόντων Τμημάτων Νηπιαγωγών και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. αναρτάται ο οδηγός σπουδών. Ο οδηγός σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους  είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση». Στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος  παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ονομασία του τίτλου Σπουδών, το επίπεδο του τίτλου, τις απαιτήσεις εισαγωγής, τις απαιτήσεις και την περιγραφή του προγράμματος, τα κύρια μαθησιακά αποτελέσματα, τη δυνατότητα πρόσβασης σε περαιτέρω σπουδές, το σύστημα βαθμολογίας, την επίσημη διάρκεια του Προγράμματος, τον τρόπο σπουδών, τον Κανονισμό λειτουργίας του Προγράμματος, όπως επίσης και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα (τίτλος, κωδικός, κατεύθυνση, τύπος, διδάσκοντες, τρόπος παράδοσης, ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος, αν προσφέρεται σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής, η γλώσσα διδασκαλίας, το περιεχόμενο, οι λέξεις- κλειδιά, τα μαθησιακά αποτελέσματα, η βιβλιογραφία, οι τύποι εκπαιδευτικού υλικού, η χρήση ΤΠΕ, η οργάνωση, η περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης των φοιτητών και οι μέθοδοι αξιολόγησης).

Άρθρο 11

Αξιολόγηση ΔΠΜΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Επαγγελματική Μάθηση και Καινοτομίες στην Εκπαίδευση» υπόκειται σε διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, όπως αυτές ορίζονται από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Άρθρο 12

Υλικοτεχνική  υποδομή – Προϋπολογισμός – Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τις πάγιες παροχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που παρέχει την υλικοτεχνική υποδομή, τη γραμματειακή υποστήριξη, τον επιστημονικό εξοπλισμό (Η/Υ, εργαστήρια) και τη βιβλιοθήκη.  Εφόσον οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες είναι Καθηγητές των δύο τμημάτων, δεν έχουν έξοδα μετακίνησης ή ανάγκες πρόσθετης αμοιβής. Άρα το κόστος του Δ.Π.Μ.Σ καλύπτεται από την υλικοτεχνική υποδομή, τον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό που ήδη έχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο, η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να ενισχυθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές, παροχές και ερευνητικά προγράμματα ή και από χορηγίες φορέων.

Άρθρο 13

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Σε κάθε εξάμηνο προβλέπονται 13 τρίωρα μαθήματα και 2 εβδομάδες για κάθε εξεταστική περίοδο στο τέλος του εξαμήνου. Τηρούνται οι αργίες που προβλέπονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που προβλέπονται από τη διοίκηση του πανεπιστημίου.

Χρόνος εγγραφής στα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα των εξαμήνων γίνεται μία εβδομάδα πριν ή/και την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των μαθημάτων. Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει κατάλογο εγγεγραμμένων σε κάθε μάθημα και τον αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες. Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν υποβάλει σχετική δήλωση εγγραφής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, τότε ξεκινά η διαδικασία διαγραφής του από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Χρόνος αλλαγής δηλωθέντων μαθημάτων. Μέχρι τέλους της δεύτερης εβδομάδας των μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός μόνο επιλεγόμενου μαθήματος.

Χρόνος ανάληψης της μεταπτυχιακής εργασίας. Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε εννέα  (9) μαθήματα του Α΄ και Β΄ και Γ΄ εξαμήνου (5 υποχρεωτικά και 4 επιλογής μαθήματα), η ανάληψη της μεταπτυχιακής διατριβής γίνεται με δήλωσή του κατά την εγγραφή στο Δ΄ εξάμηνο.