Επιστροφή σε Σπουδές

Μαθήματα

Α/Α μαθήματος

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Κατηγορία μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

Α’

Υποχρεωτικό

10

2 Διαφοροποίηση της διδασκαλίας και μάθησης

Α’

Υποχρεωτικό

10

3 Ανάπτυξη παιδιού και εφήβου

Α’

Επιλογής

10

4 Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας

Α’

Επιλογής

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου

30

1 Ποσοτική έρευνα στην εκπαίδευση

Β’

Υποχρεωτικό

10

2 Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής και στοχαζόμενος επαγγελματίας

Β’

Υποχρεωτικό

10

3 Ταυτότητες στην εκπαίδευση: Οπτικές στην κοινωνική ψυχολογία του λόγου

Β’

Επιλογής

10

4 Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Πολυπολιτισμικότητα και Διεθνής Εμπειρία

Β’

Επιλογής

10

5 Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και διεθνής εκπαιδευτική διακυβέρνηση

Β’

Επιλογής

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ εξαμήνου

30

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γ’

Υποχρεωτικό

10

2 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Ζητήματα, διαστάσεις, παράμετροι

Γ’

Επιλογής

10

3 Η βιογραφική μέθοδος και η έρευνα ιστοριών ζωής στην εκπαίδευση

Γ’

Επιλογής

10

4 Ολοήμερη εκπαίδευση: Καινοτόμοι θεσμοί

Γ’

Επιλογής

10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ’ εξαμήνου

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Δ’

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ

120